หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2561-2562


ชื่อหนังสือ : รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2561-2562
ผู้แต่ง : สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 162
จำนวนการเรียกดู (View) : 369
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book   Book

รายละเอียด
รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2561-2562 เป็นการรายงานข้อเท็จจริงและสภาพการแข่งขันที่เกิดขึ้นในตลาดกิจการโทรทัศน์ โดยอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำนักงาน กสทช. และจากการติดตามข้อมูลการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการในปัจจุบัน สำหรับการรายงานสภาพตลาดดังกล่าว แบ่งโครงสร้างของรายงานออกเป็น 4 กลุ่ม โดยจะมีการกล่าวถึงลักษณะของการประกอบกิจการในแต่ละห่วงโซ่ของแต่ละตลาด ดังนี้1) ตลาดการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Digital – Terrestrial Television) ซึ่งจะกล่าวถึงภาพรวมของตลาดและบริการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อาทิ การให้บริการโครงข่ายดิจิทัลภาคพื้นดิน การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านโครงข่ายดิจิทัลภาคพื้นดิน
การให้บริการช่องรายการ เป็นต้น
2) ตลาดการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายเคเบิล (Cable Television) ซึ่งจะกล่าวถึงภาพรวมของตลาดและบริการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะบริการ โอกาสและอุปสรรคในตลาด ลักษณะการแข่งขัน ตลอดถึงกลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการ
3) ตลาดการประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียม (Satellite Television) ซึ่งจะกล่าวถึงภาพรวมของตลาดและบริการ ลักษณะบริการ ลักษณะการแข่งขัน รูปแบบของการให้บริการ โอกาสในการแข่งขัน
4) ตลาดช่องรายการโทรทัศน์ (Service Provider) ซึ่งจะกล่าวถึงภาพรวมลักษณะบริการของตลาด ห่วงโซ่บริการ ลักษณะบริการ ลักษณะการแข่งขัน ตลอดถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบกิจการและปัจจัยที่มีแนวโน้มต่อสภาพการแข่งขัน


แสดงความคิดเห็น