หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือน เมษายน 2562


ชื่อหนังสือ : รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือน เมษายน 2562
ผู้แต่ง : สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 10
จำนวนการเรียกดู (View) : 74
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือน เมษายน 2562 การรับชมช่องรายการโทรทัศน์แยกตามเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัย พบว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีสัดส่วนการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินมากกว่าประชาชนในเขตต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยในเดือนเมษายน 2562 มีสัดส่วนผู้รับชมช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อพื้นที่ต่างจังหวัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.30 ต่อร้อยละ 86.97


แสดงความคิดเห็น