หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2561


ชื่อหนังสือ : แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2561
ผู้แต่ง : สำนักงาน กสทช.
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ,แผนปฏิบัติการประจำปี/งบประมาณ,แผนปฏิบัติงานประจำปี,แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี,หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ,หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน
จำนวนหน้า : 74
จำนวนการเรียกดู (View) : 239
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2561 สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2561 โดยถ่ายทอดนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ นโยบาย กสทช. และสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2561 แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม และแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานประจำปีในภาพรวมของ สำนักงาน กสทช. เพื่อรายงานต่อเลขาธิการ กสทช. และคณะกรรมการบริหารงานของสำนักงาน กสทช. ต่อไป สาระสำคัญของแผนฯรฉบับนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การถ่ายทอดนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ และ 2 แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ที่สอดรับกับกลยุทธ์หลัก งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน และหน่วยงานผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนไปสู่ การปฏิบัติ ตัวชี้วัด และการติดตามประเมินผล


แสดงความคิดเห็น