หน้าแรก > CD/DVD > รายละเอียด

Description

​รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย "การส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์"


ชื่อหนังสือ : ​รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย "การส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์"
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ,กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
จำนวนหน้า : 244
จำนวนการเรียกดู (View) : 351
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book   CD/DVD

รายละเอียด
รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย "การส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์" คณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) โดยให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์และผู้บริโภคสื่อ รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล เข้าร่วมและแสดงความเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะ มีการนำเสนอรายการที่เหมาะสม ไม่เหมาะสม และเปรียบเทียบมาตรฐานในกิจการโทรทัศน์สากลกับประเทศไทย เพื่อนำมาประมวลผล ตรวจสอบ และจัดระดับความเหมาะสมรายการในกิจการโทรทัศน์โดยได้นำเสนอในรายงานผลการศึกษาวิจัย กสทช. รวมทั้งนำไปสังเคราะห์เป็น (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์


แสดงความคิดเห็น