หน้าแรก > CD/DVD > รายละเอียด

Description

โครงการจัดทำมาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว


ชื่อหนังสือ : โครงการจัดทำมาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ผู้แต่ง : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เท่านั้น
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนการเรียกดู (View) : 595
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   CD/DVD

รายละเอียด
โครงการจัดทำมาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โครงการจัดทำมาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว การส่งเสริมและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในกลไกการส่งเสริมได้คำนึงถึงพัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคม ปัญญาของเด็กตามช่วงวัย การสร้างทักษะในการดำเนินชีวิต สิทธิการรับรู้ข่าวสารโดยถูกต้องชัดเจน และการมีส่วนร่วมทางสังคมในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว


แสดงความคิดเห็น